הצטרפות לקבוצה אצל ילדים

הצטרפות לקבוצה

מרתה פוטאלאז ואביבה וסרמן Putallaz, Martha & Wasserman, Aviva (1990). Children’s Entry Behavior. In: Asher, S.R. & Coie, J.D. (Eds.). Peer Rejection in Childhood. Cambridge University Press. pp. 60-89 תרגום: ד"ר עדה בקר הצטרפות לקבוצה אצל ילדים הרצון להבין את ההתפתחות ההתנהגותית של דחיית עמיתים ולפתח תוכניות התערבות יעילות מדגישים את הצורך במידע תצפיתי מפורט […]